EkinoScythe
1217
  • S10 Bronze I
  • S9 Platinum IV
EkinoScythe#RALA